ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود

آگهی مزایده

نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری لنگرود
شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۵۰۰ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر لنگرود نسبت به اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره) -طبقه همکف ساختمان شورای شهر لنگرود با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

* موضوع مزایده: اجاره واحد تجاری واقع در خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف ساختمان شورای شهر لنگرود به مساحت ۵۰ مترمربع به مدت ۱/یکسال با برآورد اولیه به ازای هر ماه به نظریه کارشناسی به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
* مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده، ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می‌باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.
۱- کلیه شرایط و مقرات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری‌ها حاکم می‌باشد.
۲-در صورت‌عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱الی ۱۴۰۳/۰۲/۰۸می باشد.
۴- محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran. ir)
۵- مهلت بارگذاری پیشنهاد تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ داخل سامانه ستاد می‌باشد.
۶- مدت اعتبار پیشنهادهای مزایده یک ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.
۷- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد‌ها: ساعت ۱۴ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹.
۸- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
۹- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد مختار است.
۱۰- تعطیلی مورد اجاره به استثنای مواردی که مستند به فعل موجر باشد، تحت هیچ شرایطی از موجبات تخفیف یا معافیت در پرداخت اجاره بهاء نخواهد بود.
۱۱- تاخیر متناوب یا متوالی بیش از ۲/دو ماه در اجاره بهاء از موجبات انفساخ قرارداد خواهد شد و اجور معوقه از محل ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد قابل وصول خواهد بود.
۱۲ – شرکت کنندگان در مزایده نباید هیچ گونه بدهی به شهرداری داشته باشند.
۱۳- ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می‌پذیرد.

شهردار لنگرود
صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان