ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود

آگهی تجدید مزایده

نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد با استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر لنگرود بشماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ نسبت به مزایده تعدادی از املاک مازاد تحت مالکیت شهرداری با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

* موضوع مزایده شماره یک: فروش قطعه زمین شماره ۲۴ تفکیکی جمشیدی همراه با حق مالکیت و فاقد سند رسمی بمساحت ۲۰۰ مترمربع واقع درکاسه‌گر محله –خیابان بخارائی

* موضوع مزایده شماره دو: فروش قطعه زمین شماره ۲۵ تفکیکی جمشیدی همراه با حق مالکیت و فاقد سند رسمی بمساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در کاسه‌گر محله –خیابان بخارائی

* مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره ۱/ یک، ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره ۲/دو، ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

۱- کلیه شرایط و مقرات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری‌ها حاکم می‌باشد.

۲-در صورت‌عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ الی ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ می‌باشد.

۴- محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran. ir)

۵- مهلت بارگذاری پیشنهاد تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ داخل سامانه ستاد می‌باشد.

۶- مدت اعتبار پیشنهادهای مزایده سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت.

۷- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد‌ها: ساعت ۱۴ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳.

۸- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

۹- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد مختار است.

۱۰– ثبت نام در سامانه ستاد ایران (setadiran. ir) انجام می‌پذیرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان