ان الله یحب المتوکلین

آگهی تجدید مناقصه عمومی  

نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس دستور شهردار محترم شهر لنگرود به شماره نامه های 6022  مورخ 02/03/1402 در خصوص   لکه گیری و ترمیم پیاده روهای (پالت) سطح شهر و شماره  نامه 6024 مورخ 02/03/1402 در خصوص تهیه ، نصب و اجرای پالت واقع در خیابان شورا  از طریق 2/دو مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه1: لکه گیری و ترمیم پیاده روهای سطح شهر به مساحت 5000 مترمربع  طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه         براساس فهرست بهای واحد ابنیه  سال 1402 به مبلغ 792/411/310/29 ریال

   موضوع مناقصه2:  تهیه، نصب و اجرای پیاده روسازی (پالت) واقع در خیابان شورا و سایر نقاط شهر به مساحت 6000 مترمربع  طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای واحد ابنیه  سال 1402 به مبلغ 548/173/172/35 ریال

     *  مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه شماره1،  000/000/900/2  ریال و مناقصه شماره 2، 000/000/500/3 ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب   4948300 نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.*

1- کلیه شرایط  و مقررات ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین شرایط عمومی پیمان براساس نشریه4311 سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور حاکم می باشد0

2-تامین منابع مالی پروژه ها از محل اعتبارات داخلی می باشد.

3-مهلت خرید اسناد از تاریخ 18/04/1402  الی 25/04/1402 می باشد.   

4-محل خرید اسناد : سامانه ستاد ایران به نشانی  ( setadiran.ir )

5-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت  هر کدام 000/000/ 1  ریال در سامانه ستاد.

6-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 07/05/1402  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

7-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.

8 -  پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته های  ساختمان و ابنیه و راه و ترابری واجد شرایط شرکت  در این مناقصه می باشند.

     9- پیمانکار باید مجوز ایمنی ( HSE ) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشد.

10- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت .

11- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت13 ظهر روز سه شنبه   مورخ 10/ 05/1402.

12- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده های مناقصه میباشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

ثبت نام در سامانه ستاد ایران ( setadiran.ir ) انجام می پذیرد.

شهرداری لنگرود

صادق صادق پور

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان