ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود |

آگهی مزایده

نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۱۶۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر لنگرود به ترتیب نسبت به اجاره زمین واقع در لنگرود، میدان شهید املاکی جنب ایستگاه CNG ) جهت نصب کلبه خانه و کاشانه و همچنین اجاره زمین واقع در لنگرود - خیابان سعدی جنب میدان الغدیر جهت نصب کلبه خانه و کاشانه با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

موضوع مزایده شماره یک اجاره زمین واقع در لنگرود، میدان شهید املاکی جنب ایستگاه CNG به مساحت ۵ متر مربع به مدت ۱ یکسال با برآورد اولیه به ازای هر ماه به نظریه کارشناسی به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

موضوع مزایده شماره دو اجاره زمین واقع در لنگرود - خیابان سعدی جنب میدان الغدیر به مساحت ۵ متر مربع به مدت ۱ یکسال با برآورد اولیه به ازای هر ماه به نظریه کارشناسی به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره /۱ یک، ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده شماره ۲/ دو ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امور قراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

۱_ کلیه شرایط و مقرات ماده ۵ آئین نامه شهرداری‌ها حاکم می‌باشد.

۲_در صورت‌عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳_مهلت خرید اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ می‌باشد.
۴_محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به نشانی (setadiran. ir)

۵_مهلت بارگذاری پیشنهاد تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ داخل سامانه ستاد می‌باشد.

۶_مدت اعتبار پیشنهادهای مزایده یک ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت
۷_ ساعت و روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۴ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

۸_ هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

۹_شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۱۰_ تعطیلی مورد اجاره به استثنای مواردی که مستند به فعل موجر باشد، تحت هیچ شرایطی از موجبات تخفیف یا معافیت در پرداخت اجاره بهاء نخواهد بود.

۱۱_ تاخیر متناوب یا متوالی بیش از ۲ دو ماه در اجاره بهاء از موجبات انفساخ قرارداد خواهد شد و اجور معوقه از محل ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد قابل وصول خواهد بود.

۱۲_ ثبت نام در سامانه ستاد ایران ) setadiran. ir) انجام می‌پذیرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان